به بابام میگم این کاکتوسه کمترین نگهداری و بیشترین رشد و زیبایی رو داره میگه برعکسِ تو