جملات زیبا و اموزنده

اگر تو ثروتمند باشی،
سرما یک نوع تفریح می شود تا پالتو پوست بخری، خودت را گرم کنی و به اسکی بروی...
اگر فقیر باشی برعکس،
سرما بدبختی می شود و آن وقت یاد می گیری که حتی از زیبایی یک منظره زیر برف متنفر باشی!!کودک من!
تساوی تنها در آن جایی که تو هستی وجود دارد... مثل آزادی 
ما تنها توی رَحِم مادر برابر هستیم...
اوریانا فالاچی

جملات زیبا و اموزنده, جملات آموزنده از بزرگان

سخـنان حکیـمانه از بـزرگان

بابت شکست هایی که میخوری ناراحت نباش
به جاش برای فرصت هایی ناراحت باش که به خاطر تلاش نکردن از دست میرن.
جک‌ کانفیلد 

جملات زیبا و اموزنده, جملات آموزنده از بزرگان

سخنان بزرگان جهان

مرا برای دزدیدن تکه نانی به زندان
انداختند و پانزده سال در آنجا
نان مجانی خوردم!
این دیگر چه دنیایی ست ...!؟
ویکتور_هوگو

جملات زیبا و اموزنده, جملات آموزنده از بزرگان

سخنان بزرگان دنیا

مادرم میگفت
اگر سرباز باشى ژنرال خواهى شد
اگر راهب باشى پاپ خواهى شد
در عوض من نقاش بودم و پیکاسو شدم...
پابلو_پیکاسو

جملات زیبا و اموزنده, جملات آموزنده از بزرگان

جملات آموزنده از بزرگان

قدرت شکست ناپذیر خدا هر مانعی را از سر راه بر می دارد. 
خداوند بخشاینده است و انسان، دریافت کننده.
زندگی، بازگشت اندیشه ها، گفتارها و کردارهای ماست که دیر یا زود به ما باز می گردد. 
اسکاول_شین

جملات زیبا و اموزنده, جملات آموزنده از بزرگان

جملات زیبا و اموزنده

ما هم به ذهن سلیم 
و هم قلب نیازمندیم
شکوه زندگی 
این نیست که هرگز به زانو در نیائیم
در این است که 
هر بار افتادیم دوباره برخیزیم 
نلسون ماندلا