یادش به خیر هر وقت میرفتیم آزمایشگاه , نتیجه ی آزمایش اونجور که کتاب گفته بود در نمیومد :| 
.
.
.
.
.
معلممون هم همیشه میگفت وسایل آزمایشگاه ایراد داره :))