من روز اول ابتدایی گریه نکردم ولی روز اول مدرسه ها اول راهنمایی گریه کردم چون دیگه نمیخواستم درس بخونم خسته شده بودم شوهر میخواستم!!!